Povinnosti zahraničních studentů v Brně

Vážení kolegové,

po diskusi se zodpovědnými osobami z univerzity a z města Brna jsme vám sepsali pár užitečných informací, které potřebujete vědět s ohledem na svůj studijní pobyt v Brně.

Úvodní dopis města Brna vám přiblíží, jaké jsou vaše povinnosti. Dopis jsme vám nahrali na drive, můžete si ho tedy přečíst zde.

Níže jsou vypsané povinnosti, které se na vás vztahují:

1) Povinnosti zahraničních studentů ohledně platby poplatku za komunální odpad

Ohlašovací povinnost

 • https://www.brnoid.cz/cs/ohlasovaci-formulare-odpady
 • za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle ust. § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • uvádějte, od kterého data pobýváte ve městě Brně (např. za účelem studia)

Poplatková povinnost

 • je stanovena ve výši 670,00 Kč za osobu a rok (tj. cca 2 eura za měsíc)

Jak zaplatit

Zákonný podklad

 • ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost právní úpravy

 • od 1.1.2013 

Podrobné informace

Kontakty

 • e-mail: odpady@brno.cz, tel.: 542 17 /4301, 4305, 4311,  4312, 4313, 4315

TIPY od studentů:
Pokud jste byli na Erasmu nebo jiném zahraničním pobytu a dodáte o tom potvrzení ze školy, částka vám bude o něco snížená.
Pokud za vás platí rodiče tento poplatek doma (na Slovensku), po předložení potvrzení o studiu v Brně jim může být poplatek (na Slovensku) snížen (až na 0 €).

 

2) Informace Magistrátu města Brna ohledně poplatku za odpad v angličtině

 https://www.brnoexpatcentre.eu/im-an-expat/waste-collection-and-recycling/

 

3) Ohlašovací povinnost zahraničního studenta – občana EU při pobytu na území ČR po dobu delší než 30 dnů

 •  je to obecná povinnost, odpady s tím nemají nic společného
 • je to i v dopisu MMB (viz úvod článku)
 • 93 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

„Občan Evropské unie je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele“.

Update: Nevíte, jestli se jedná o 30 dnů nepřetržitě a jak je to, když chodíte každý víkend domů. Upozornění na nejasný výklad. Necháme si to oficiálně vysvětlit a budeme aktualizovat.

KaM pobyt studentů ze Slovenska na policii neohlašují, student tedy musí tuto povinnost splnit sám.

Update: Zjišťujeme, proč to neohlašují, když studenti vyplňovali na kolejích informace pro cizineckou policii. Budeme aktualizovat.

V případě, že budete mít nějaké další dotazy, které jste zde nenašli, nebo které jste nezjistili přes kontakty města Brna, napište nám přes e-mail: skas@vutbr.cz.